KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH również w ramach projektów UE :

I. świadczenie usług dotyczących obsługi procedur prawa zamówień publicznych:

1. Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowania od A do Z

a) przygotowania postępowania:

 • szacowanie wartości zamówienia
 • przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia
 • przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (ustalanie kryteriów, warunków udziału w postępowaniu)

b) przeprowadzenie postępowania

 • otwarcie ofert
 • ocena ofert na etapie postępowania (pod kątem Prawa Zamówień Publicznych i Specyfikacji)
 • odpowiedzi na pytania wykonawców i wyjaśnienia SIWZ
 • poprawianie omyłek rachunkowych i innych
 • modyfikacje SIWZ i Ogłoszeń
 • wybór ofert, wykluczanie wykonawców i odrzucanie ofert
 • przygotowywanie informacji o wyborze ofert
 • unieważnianie i powtarzanie postępowań
 • przygotowanie i podpisanie umów
 • przygotowywanie protokołów z postępowań
 • odpowiedzi na odwołania
 • występowanie przed KIO
 • odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne

 

II. świadczenie usług dotyczących zamówień do 30 000 euro:

 • przygotowanie Regulaminu zamówień publicznych do 30 000 euro wraz z załącznikami
 • analiza budżetu UE w stosunku do budżetu jednostki
 • przeprowadzanie postępowań do 30 000 euro zgodnie z ustalonymi w Regulaminie procedurami

 

III. Świadczenie usług doradczych i analizy budżetów projektów dofinansowanych z UE

 1. Analiza budżetu projektu UE w stosunku także do budżetu jednostki pod kątem prawa zamówień publicznych i określenie procedurami
 2. Przeprowadzanie procedur do 30 000 i powyżej 30 000 zgodnie z w/w analizą opracowywanie stosownych i zgodnych z prawem Regulaminów do 30 000 euro