• Przygotowanie wykonawcy do postępowania przetargowego zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)- czyli jak prawidłowo przygotować i złożyć ofertę a w efekcie wygrać przetarg
  • Przygotowanie i reprezentowanie Wykonawcy w uczestnictwie w postępowaniu (pytania, odwołania, wyjaśnienia treści SIWZ-korespondencja z Zamawiającym).