Świadczenie usług kontroli i audytu zamówień publicznych do i powyżej 30 000 w ramach budżetów UE i budżetów jednostek publicznych.

 

  • Audyt i kontrola postępowań przetargowych zgodnie z obowiązującymi w danym okresie realizacji postępowań przepisami Prawa zamówień publicznych, wytycznymi i innymi przepisami prawa

 

  • Audyt i kontrola na miejscu, w siedzibie Zamawiającego w konsultacji z Zamawiającym w efekcie opracowanie szczegółowego raportu z audytu i kontroli postępowań-naprawienie błędów które da się naprawić,

 

  • Opracowanie procedur samokontroli dla zamawiającego i kompleksowe przygotowanie Zamawiającego do kontroli RIO, NIK, UKS, Instytucji Nadrządnych i Pośredniczących czyli jak prawidłowo przygotować się do kontroli